1 study found for:    dasatinib AND GIST | Open Studies
Found 1 study with search of:   dasatinib AND GIST | Open Studies

Modify this search

Recognized Terms and Synonyms:
dasatinib:   298 studies
BMS-354825:   129 studies
Sprycel:   177 studies
Gastrointestinal Stromal Tumors:   240 studies
GIST:   222 studies
gant:   2 studies
Gastrointestinal stroma tumor:   5 studies