41 studies found for:    Open Studies | "beta-Thalassemia"
Found 41 studies with search of:   Open Studies | "beta-Thalassemia"
Recognized Terms and Synonyms:
beta-thalassemia:   117 studies
anemia cooley's
b-thalassemia
beta type microcytemias
beta type thalassemias
cooley's anemia
erythroblastic anemia
homozygous thalassaemia
major thalassemia
mediterranean anemia
minor thalassemia
thalassemia intermedia
thalassemia major
thalassemia minor