24 studies found for:    Open Studies | "Temporomandibular Joint Disorders"
Found 24 studies with search of:   Open Studies | "Temporomandibular Joint Disorders"
Recognized Terms and Synonyms:
Temporomandibular Joint Disorders:   91 studies
Costen Syndrome
Costen's complex
Costens Syndrome
Mandibular dysfunction
Snapping jaw
TMJ Disease
TMJ Disorder
TMJ Syndrome
Temporomandibular Disorder
Temporomandibular Joint Disease
Temporomandibular Joint Syndrome
Temporomandibular dysfunction
Temporomandibular joint dysfunction
disease tmj
disorder joint temporomandibular
disorder temporomandibular
disorders tmj
dysfunction tmj
jaw snapping
jaw snaps
pain-dysfunction syndrome
syndrome tmj
tmj dysfunction