43 studies found for:    Open Studies | "Polymyalgia Rheumatica"
Found 43 studies with search of:   Open Studies | "Polymyalgia Rheumatica"
Recognized Terms and Synonyms:
Polymyalgia Rheumatica:   94 studies
Dermatomyositis
Forestier Certonciny Syndrome
Giant cell arteritis
Horton disease
Horton's arteritis
Juvenile DM
Juvenile myositis
Juvenile polymyositis
Peri-Extra-Articular Rheumatism
Rheumatism, Peri Extra Articular
Rhizomelic pseudopolyarthritis
Senile arthritis
Syndrome, Forestier-Certonciny
arteritis cell giant