308 studies found for:    Open Studies | "Paralysis"
Found 308 studies with search of:   Open Studies | "Paralysis"
Recognized Terms and Synonyms:
Paralysis:   788 studies
Palsy
Paralysed
Paralyzed
palsied
paralyse
paralytic syndromes
plegias