9 studies found for:    Open Studies | "Mastodynia"
Found 9 studies with search of:   Open Studies | "Mastodynia"
Recognized Terms and Synonyms:
Mastodynia:   34 studies
Breast pain
Mammalgia
Mammalgias
Mastalgia
Pain in the breast
Pain of breast
Painful breasts
ache breast
breast ache
breast painful
breast soreness
breast sores
pain breast
pain in breast
sore breasts
soreness breast
Related Terms:
Click on a related term to refine your search.
This will narrow your search by adding an additional search term.
If your search becomes too narrow (finds too few studies), broaden it by removing search terms with the Modify Search page.

B Breast
breast pain
M Mastalgia
Mastodynia
P Pain
breast pain