Try our beta test site
57 studies found for:    Open Studies | "Leiomyoma"
Found 57 studies with search of:   Open Studies | "Leiomyoma"

Modify this search

Recognized Terms and Synonyms:
Leiomyoma:   264 studies
Fibroid
Fibroleiomyoma
Fibromyoma
Leiomyofibroma
Leiomyomatous Neoplasm
Leiomyomatous Tumor
UTERUS FIBROMA
Uterine Fibromas
Uterine myoma
myofibroma
tumor of uterine muscle
uterus myoma