36 studies found for:    Open Studies | "Giant Cell Arteritis"
Found 36 studies with search of:   Open Studies | "Giant Cell Arteritis"
Recognized Terms and Synonyms:
giant cell arteritis:   82 studies
arteritis cell giant
arteritis cranialis
arteritis temporalis
cranial arteritis
horton disease
horton's arteritis
horton’s syndrome
polymyalgia rheumatica
temporal arteritis