329 studies found for:    Open Studies | "Adenoma"
Found 329 studies with search of:   Open Studies | "Adenoma"
Recognized Terms and Synonyms:
Adenoma:   795 studies
Benign adenomatous neoplasm
tumor of the gland