283 studies found for:    Open Studies | "Adenoma"
Found 283 studies with search of:   Open Studies | "Adenoma"
Recognized Terms and Synonyms:
adenoma:   698 studies
benign adenomatous neoplasm
tumor of the gland