2 studies found for:    OSTEOPOROSIS-PSEUDOGLIOMA SYNDROME
Found 2 studies with search of:   OSTEOPOROSIS-PSEUDOGLIOMA SYNDROME
Recognized Terms and Synonyms:
OSTEOPOROSIS-PSEUDOGLIOMA SYNDROME:   2 studies
OSTEOPOROSIS-PSEUDOGLIOMA
Osteogenesis imperfecta ocular form
Osteoporosis with pseudoglioma
Pseudoglioma with bone fragility
SYNDROME:   18452 studies
Symptom Clusters
OSTEOPOROSIS-PSEUDOGLIOMA:   2 studies
Osteoporosis with pseudoglioma
Pseudoglioma with bone fragility