102 studies found for:    "spinocerebellar ataxia type 3" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Found 102 studies with search of:   "spinocerebellar ataxia type 3" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Recognized Terms and Synonyms:
spinocerebellar ataxia type 3:   11 studies
Autosomal Dominant Striatonigral Degeneration
Azorean Ataxia
Azorean Disease
Azorean neurologic disease
Joseph Disease
Nigrospinodentatal degeneration
SCA3
Spinocerebellar Atrophy III
Spinocerebellar Atrophy IIIs
Spinocerebellar ataxia 3
Spinocerebellar atrophy type 3
Spinopontine atrophy
Type 3 Spinocerebellar Ataxia
disease josephs
disease machado josephs
Spinocerebellar Ataxias:   101 studies
Spino Cerebellar Degeneration
spinocerebellar atrophy
Related Terms: