2 studies found for:    "pilomatrixoma"
Found 2 studies with search of:   "pilomatrixoma"
Recognized Terms and Synonyms:
pilomatrixoma:   2 studies
benign calcifying epithelioma
benign hair follicle neoplasm
calcifying epithelioma malherbe
calcifying epithelioma of malherbe
calcifying epitherlioma of malherbe
epithelioma calcificans of malherbe
malherbe calcifying epithelioma
pilomatricoma