26 studies found for:    "osteogenesis imperfecta"
Found 26 studies with search of:   "osteogenesis imperfecta"
Recognized Terms and Synonyms:
osteogenesis imperfecta:   26 studies
Brittle bone disease
Brittle bone syndrome
Ekman-Lobstein disease
Fragilitas ossium
Osteopsathyrosis
Porak-Durante syndrome
Vrolik disease
Related Terms: