28 studies found for:    "osteogenesis imperfecta"
Found 28 studies with search of:   "osteogenesis imperfecta"
Recognized Terms and Synonyms:
osteogenesis imperfecta:   28 studies
Brittle bone disease
Brittle bone syndrome
Fragilitas ossium
Lobstein disease
Osteopsathyrosis
Porak and Durante disease
Porak-Durante syndrome
Vrolik disease