Try our beta test site
107 studies found for:    "infantile-onset spinocerebellar ataxia" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Found 107 studies with search of:   "infantile-onset spinocerebellar ataxia" OR "Spinocerebellar Ataxias"

Modify this search

Recognized Terms and Synonyms:
infantile-onset spinocerebellar ataxia:   1 studies
MTDPS7
OHAHA syndrome
Ophthalmoplegia - hypotonia - ataxia - hypoacusis - athetosis
Ophthalmoplegia, hypotonia, ataxia, hypacusis, and athetosis
Ophthalmoplegia-hypotonia-ataxia-hypoacusis-athetosis syndrome
SCA8 (formerly)
Spinocerebellar ataxia 8 (formerly)
Spinocerebellar ataxia infantile with sensory neuropathy
Spinocerebellar Ataxias:   107 studies
Spino Cerebellar Degeneration
spinocerebellar atrophy