91 studies found for:    "infantile-onset spinocerebellar ataxia" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Found 91 studies with search of:   "infantile-onset spinocerebellar ataxia" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Recognized Terms and Synonyms:
infantile-onset spinocerebellar ataxia:   0 studies
IOSCA
MTDPS7
OHAHA syndrome
Ophthalmoplegia, hypotonia, ataxia, hypacusis, and athetosis
SCA8 (formerly)
Spinocerebellar ataxia 8 (formerly)
Spinocerebellar ataxia infantile with sensory neuropathy
Spinocerebellar Ataxias:   91 studies
Spino Cerebellar Degeneration
spinocerebellar atrophy