85 studies found for:    "infantile-onset spinocerebellar ataxia" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Found 85 studies with search of:   "infantile-onset spinocerebellar ataxia" OR "Spinocerebellar Ataxias"
Recognized Terms and Synonyms:
infantile-onset spinocerebellar ataxia:   0 studies
iosca
mtdps7
ohaha syndrome
ophthalmoplegia - hypotonia - ataxia - hypoacusis - athetosis
ophthalmoplegia, hypotonia, ataxia, hypacusis, and athetosis
sca8 (formerly)
spinocerebellar ataxia 8 (formerly)
spinocerebellar ataxia infantile with sensory neuropathy
spinocerebellar ataxias:   85 studies
spino cerebellar degeneration
spinocerebellar atrophy