2 studies found for:    "hyperkalemic periodic paralysis"
Found 2 studies with search of:   "hyperkalemic periodic paralysis"

Modify this search

Recognized Terms and Synonyms:
hyperkalemic periodic paralysis:   2 studies
Adynamia episodica hereditaria
Gamstorp disease
Gamstorp episodic adynamy
HyperKPP
HyperPP
Hyperkalaemic periodic paralysis
Myotonic Periodic Paralysis
Periodic hyperkalemic paralysis
Periodic paralysis II
Sodium channel muscle disease
hyperkalemic paralysis periodic
periodic paralysis hyperkalemic