136 studies found for:    "beta thalassemia"
Found 136 studies with search of:   "beta thalassemia"
Recognized Terms and Synonyms:
beta thalassemia:   136 studies
B-thalassemia
Cooley's anemia
Erythroblastic anemia
Homozygous thalassaemia
Mediterranean anemia
Thalassemia Intermedias
Thalassemia Major
Thalassemia Minor
Thalassemia, Hispanic gamma-delta-beta
Thalassemias, beta-
anemia cooley's
beta Type Microcytemias
beta Type Thalassemias
major thalassemia
minor thalassemia