29 studies found for:    "Osteogenesis Imperfecta"
Found 29 studies with search of:   "Osteogenesis Imperfecta"
Recognized Terms and Synonyms:
Osteogenesis Imperfecta:   29 studies
Brittle bone disease
Brittle bone syndrome
Fragilitas ossium
Lobstein disease
Osteopsathyrosis
Porak and Durante disease
Porak-Durante syndrome
Vrolik disease
Related Terms: