1 study found for:    "Nail-Patella Syndrome" OR "nail-patella syndrome"
Found 1 study with search of:   "Nail-Patella Syndrome" OR "nail-patella syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
Nail-Patella Syndrome:   1 studies
Arthro-Onychodysplasia
Fong disease
Hereditary Osteo-Onychodysplasias
NPS1
Onychoosteodysplasia
Osteo-Onychodysplasia
Osterreicher Syndrome
Pelvic Horn Syndrome
Syndrome, Osterreicher
Syndrome, Pelvic Horn
Syndrome, Turner-Kieser
Turner-Kieser syndrome
fong syndrome