1 study found for:    "Nail-Patella Syndrome"
Found 1 study with search of:   "Nail-Patella Syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
nail-patella syndrome:   1 studies
arthro-onychodysplasia
fong disease
fong syndrome
hereditary osteo-onychodysplasias
nps 1
onychoosteodysplasia
osteo-onychodysplasia
osterreicher syndrome
pelvic horn syndrome
syndrome, osterreicher
syndrome, pelvic horn
syndrome, turner-kieser
turner-kieser syndrome