1 study found for:    "Nail patella syndrome"
Found 1 study with search of:   "Nail patella syndrome"

Modify this search

Recognized Terms and Synonyms:
Nail patella syndrome:   1 studies
Arthro-Onychodysplasia
Fong disease
Hereditary Osteo-Onychodysplasias
NPS1
Onychoosteodysplasia
Osteo-Onychodysplasia
Osterreicher Syndrome
Pelvic Horn Syndrome
Syndrome, Osterreicher
Syndrome, Pelvic Horn
Syndrome, Turner-Kieser
Turner-Kieser syndrome
fong syndrome