2 studies found for:    "Kikuchi disease"
Found 2 studies with search of:   "Kikuchi disease"
Recognized Terms and Synonyms:
Kikuchi disease:   2 studies
Histiocytic necrotising lymphadenitis
Histiocytic necrotising lymphadenopathy
Histiocytic necrotizing lymphadenitis
Histiocytic necrotizing lymphadenopathy
Kikuchi necrotizing lymphadenitis
Kikuchi-Fujimoto disease
Subacute necrotising lymphadenitis
Subacute necrotizing lymphadenitis