25 studies found for:    "Hashimotos syndrome"
Found 25 studies with search of:   "Hashimotos syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
Hashimotos syndrome:   25 studies
Autoimmune Thyroiditis
Chronic thyroiditis
Hashimoto
Lymphocytic thyroiditis
Lymphomatous thyroiditis
Struma lymphomatosa
Struma lymphomatosis