3 studies found for:    "Freeman-Sheldon syndrome"
Found 3 studies with search of:   "Freeman-Sheldon syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
Freeman-Sheldon syndrome:   3 studies
Arthrogryposis distal type 2A
Cranio-Carpo-Tarsal Syndrome
Craniocarpotarsal dysplasia
Craniocarpotarsal dystrophy
DA2A
Distal arthrogryposis type 2A
Whistling face
Windmill-Vane-Hand Syndrome
Related Terms:
Click on a related term to refine your search.
This will narrow your search by adding an additional search term.
If your search becomes too narrow (finds too few studies), broaden it by removing search terms with the Modify Search page.

A Arthrogryposis
C Craniofacial
F Freeman-Sheldon Syndrome
FSS
R review