40 studies found for:    "Epidermolysis Bullosa" OR "epidermolysis bullosa with pyloric atresia"
Found 40 studies with search of:   "Epidermolysis Bullosa" OR "epidermolysis bullosa with pyloric atresia"
Recognized Terms and Synonyms:
epidermolysis bullosa:   40 studies
bullosa epidermolysis
bullous recurrent eruption
dermatitis bullosa hereditaria
fox disease
keratolysis bullosa hereditaria
epidermolysis bullosa with pyloric atresia:   0 studies
aplasia cutis congenita with gastrointestinal atresia
carmi syndrome
eb-pa
epidermolysis bullosa junctionalis with pyloric atresia
jeb-pa
junctional epidermolysis bullosa - pyloric atresia
pa-jeb