Try our beta test site
56 studies found for:    "Epidermolysis Bullosa" OR "epidermolysis bullosa with pyloric atresia"
Found 56 studies with search of:   "Epidermolysis Bullosa" OR "epidermolysis bullosa with pyloric atresia"

Modify this search

Recognized Terms and Synonyms:
Epidermolysis Bullosa:   56 studies
Bullous recurrent eruption
Dermatitis bullosa hereditaria
Fox disease
Keratolysis bullosa hereditaria
bullosa epidermolysis
epidermolysis bullosa with pyloric atresia:   0 studies
Aplasia cutis congenita with gastrointestinal atresia
Carmi syndrome
Eb-Pa
Epidermolysis bullosa junctionalis with pyloric atresia
JEB-PA
Junctional epidermolysis bullosa - pyloric atresia
Pa-Jeb