1 study found for:    "Ellis-van Creveld syndrome"
Found 1 study with search of:   "Ellis-van Creveld syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
Ellis-van Creveld syndrome:   1 studies
Chondroectodermal dysplasia
DWF-1
EVC gene
EVC1
EVC_HUMAN
Ellis-van Creveld
Mesoectodermal dysplasia
creveld ellis-van syndrome