5268 studies found for:    "Diabetes Mellitus, Type 2"
Found 5268 studies with search of:   "Diabetes Mellitus, Type 2"
Recognized Terms and Synonyms:
Diabetes Mellitus, Type 2:   5268 studies
Diabetes Mellitus, Slow Onset
Diabetes Mellitus, Stable
Diabetes mellitus maturity onset
Diabetes mellitus non-insulin-dependent
Diabetes mellitus type II
Diabetes non-insulin dependent
Slow-Onset Diabetes Mellitus
Stable Diabetes Mellitus
T2D
Type II diabetes
adult onset diabetes
diabete type 2
diabetes mellitus type 2
diabetes type 2
diabetes type ii
ketosis resistant diabetes
late onset diabetes
maturity onset diabetes
non-insulin dependent diabetes
type 2 diabetes