4886 studies found for:    "Diabetes Mellitus, Type 2"
Found 4886 studies with search of:   "Diabetes Mellitus, Type 2"
Recognized Terms and Synonyms:
diabetes mellitus, type 2:   4886 studies
adult onset diabetes
diabete type 2
diabetes mellitus maturity onset
diabetes mellitus non-insulin-dependent
diabetes mellitus type 2
diabetes mellitus type ii
diabetes mellitus, slow onset
diabetes mellitus, stable
diabetes non-insulin dependent
diabetes type 2
diabetes type ii
ketosis resistant diabetes
late onset diabetes
maturity onset diabetes
non-insulin dependent diabetes
slow-onset diabetes mellitus
stable diabetes mellitus
t2d
type 2 diabetes
type ii diabetes