35 studies found for:    "Crouzonodermoskeletal syndrome" OR "Craniofacial Dysostosis" OR "Crouzon's Disease" OR "Crouzons Disease" OR "Craniosynostosis" OR "Crouzon Disease"
Found 35 studies with search of:   "Crouzonodermoskeletal syndrome" OR "Craniofacial Dysostosis" OR "Crouzon's Disease" OR "Crouzons Disease" OR "Craniosynostosis" OR "Crouzon Disease"
Recognized Terms and Synonyms:
crouzonodermoskeletal syndrome:   0 studies
craniofacial dysostosis:   17 studies
craniofacial dysarthrosis
crouzon disease
crouzon syndrome
syndrome crouzon's
trigorhinophalangeal dysplasia
vogt cephalosyndactyly
crouzon's disease:   17 studies
cfd1
craniofacial dysarthrosis
craniofacial dysostosis
crouzon syndrome
syndrome crouzon's
trigorhinophalangeal dysplasia
vogt cephalosyndactyly
craniosynostosis:   18 studies
congenital ossification of cranial sutures
cranial synostosis
craniostenosis
craniostosis
crs1
premature closure of cranial sutures
premature cranial suture closure
synostotic plagiocephalies