39 studies found for:    "Crouzonodermoskeletal syndrome" OR "Craniofacial Dysostosis" OR "Crouzon's Disease" OR "Crouzons Disease" OR "Craniosynostosis" OR "Crouzon Disease"
Found 39 studies with search of:   "Crouzonodermoskeletal syndrome" OR "Craniofacial Dysostosis" OR "Crouzon's Disease" OR "Crouzons Disease" OR "Craniosynostosis" OR "Crouzon Disease"
Recognized Terms and Synonyms:
Crouzonodermoskeletal syndrome:   0 studies
Craniofacial Dysostosis:   19 studies
Craniofacial Dysarthrosis
Crouzon disease
Crouzon syndrome
Trigorhinophalangeal dysplasia
Vogt cephalosyndactyly
syndrome crouzon's
Crouzon's Disease:   19 studies
CFD1
Craniofacial Dysarthrosis
Craniofacial Dysostosis
Crouzon syndrome
Trigorhinophalangeal dysplasia
Vogt cephalosyndactyly
syndrome crouzon's
Craniosynostosis:   20 studies
CRS1
Congenital ossification of cranial sutures
Craniostenosis
Craniostosis
Craniosyostosis
Early fusion of cranial sutures
Premature closure of cranial sutures
Premature cranial suture closure
Synostotic Plagiocephalies
cranial synostosis