2 studies found for:    "22q13.3 deletion syndrome"
Found 2 studies with search of:   "22q13.3 deletion syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
22q13.3 deletion syndrome:   2 studies
22q13 deletion
Deletion 22q13 Syndrome
Deletion 22q13.3 syndrome
Monosomy 22q13
Phelan-McDermid syndrome