2 studies found for:    "22q13.3 deletion syndrome"
Found 2 studies with search of:   "22q13.3 deletion syndrome"
Recognized Terms and Synonyms:
22q13.3 deletion syndrome:   2 studies
22q13 deletion
deletion 22q13 syndrome
deletion 22q13.3 syndrome
monosomy 22q13
phelan-mcdermid syndrome