211 studies found for:    fibroids
Found 211 studies with search of:   fibroids
No Query Suggestions
Recognized Terms and Synonyms:
fibroids:   211 studies
fibroid
fibroleiomyoma
fibromyoma
leiomyofibroma
leiomyoma
leiomyomatous neoplasm
leiomyomatous tumor
myofibroma
tumor of uterine muscle
uterine fibromas
uterine myoma
uterus fibroma
uterus myoma