34 studies found for:    "Crouzonodermoskeletal syndrome" OR "Craniofacial Dysostosis" OR "Crouzon's Disease" OR "Crouzons Disease" OR "Craniosynostosis" OR "Crouzon Disease"
Found 34 studies with search of:   "Crouzonodermoskeletal syndrome" OR "Craniofacial Dysostosis" OR "Crouzon's Disease" OR "Crouzons Disease" OR "Craniosynostosis" OR "Crouzon Disease"
Recognized Terms and Synonyms:
Crouzonodermoskeletal syndrome:   0 studies
crouzon syndrome with acanthosis nigricans
crouzonodermoskeletal syndrome
Craniofacial Dysostosis:   17 studies
Crouzon's Disease:   0 studies
Craniosynostosis:   17 studies
cranial synostosis
craniostenosis
craniosynostosis
crs gene
crs1
premature closure of cranial sutures
premature cranial suture closure
synostotic plagiocephalies
Crouzons Disease:   0 studies
Crouzon Disease:   0 studies